Zbieranie danych wrażliwych w hotelu podczas pandemii

     W związku z poluzowywaniem obostrzeń i ponownym otwarciem hoteli od 4 maja wielu hotelarzy rozpoczęło intensywne przygotowania do otwarcia swoich hoteli

Aby zgodnie z przepisami otworzyć hotel dla gości, należy dostosować się do wytycznych  Ministra Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2020 opublikowanych na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe?fbclid=IwAR00oTqsfDvdkbi1rX7hJH5LgafgGTQAgi0ZMwZQe-Bb9qAA3YlFkBPHvpQ
 

    Niektórzy hotelarze postanowili wyjść przed szereg i zrobić więcej niż jest to wymagane w wyżej wymienionych wytycznych. Postanowili mierzyć temperaturę gości hotelowych, oraz zbierać oświadczenia o stanie zdrowia gościa hotelowego.
 

     Należy zauważyć, że informacje o temperaturze ciała danej osoby oraz informacje o stanie zdrowia należą zgodnie z RODO do szczególnej kategorii danych osobowych.

Odniósł się do tego faktu Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych publikacji z 5 maja 2020.

 „ W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.”

RODO w swoim art. 9 ust. 2 lit. i) wskazuje, że szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Przepis ten koresponduje zatem z regulacjami krajowymi z dziedziny walki z pandemią COVID-19.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. specustawy, Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań.

W związku z tym, jeżeli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i tzw. gościom wchodzącym na teren zakładu pracy czy też pozyskiwania od pracowników oświadczeń dotyczących ich stanu zdrowia, może skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, w efekcie czego na zakład pracy nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury czy też zbieraniu oświadczeń pracowników dotyczących ich stanu zdrowia. Służby sanitarne mogą również podjąć decyzję o konieczności dokonywania pomiarów temperatury ciała interesantów, którzy wchodzą do budynku w celu załatwienia sprawy.
 

Pracodawca nie może także nakazać pracownikom i tzw. gościom wchodzącym na teren zakładu pracy dokonywania pomiaru temperatury. W każdym przypadku musi wykazać podstawę prawną, która dawałaby takie uprawnienie. Podkreślenia wymaga, że przepisy prawa nie regulują, jaka wysokość temperatury daje podstawę do stwierdzenia, że pracownik jest chory bądź zarażony wirusem COVID-19. Dlatego też to służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań.
 

Dlatego pomiar temperatury oraz pobieranie oświadczeń o stanie zdrowia, są niezgodne z przepisami, chyba że taki obowiązek zostanie wydany hotelowi przez inspekcję sanitarną.
 

Co w takim razie powinni zrobić hotelarze którzy z jednej strony chcą zabezpieczyć się przed przyjęciem gościa który może być potencjalnym źródłem choroby, z drugiej strony chronić swoich pracowników i pozostałych gości ?
 

Moim zdaniem należy oprócz regulaminu hotelowego opracować dodatkowy regulamin obowiązujący w czasie ogłoszonego stanu epidemii.

W regulaminie tym należy poinformować gościa o obowiązujących wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.  Jego treść można  dodać na stronie internetowej przy regulaminie rezerwacji, oraz w regulaminie hotelu, a także w mailu potwierdzającym rezerwację. Pełna informacja powinna być dostępna w recepcji hotelowej.

Należy zmodyfikować obecną kartę gościa, lub dodać do niej dodatkową kartę – „kartę gościa w okresie stanu epidemii”.

  1. W karcie na której podpisuje się gość powinna się znaleźć następująca informacja:

„Zapoznałem się i zaakceptowałem regulamin hotelu, oraz zobowiązuję się przestrzegać obowiązujących wytycznych MR i GIS dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”.
Oświadczenie składane przez gościa jest po to, by dostatecznie wyraźnie zakomunikować decyzję odnośnie zamiaru wywołania określonego skutku prawnego.

  1. W karcie gościa w części dotyczącej RODO, powinna znaleźć się informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO art. 9 ust. 2 lit. I, czasie retencji danych i możliwości przekazania danych do GIS.
  1. W rejestrze czynności przetwarzania (dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych) należy ująć przetwarzanie danych gości hotelowych w czasie stanu epidemii.
  1. Należy określić okres retencji (czas przetwarzania/przechowywania) oświadczeń, oraz wprowadzić procedurę niszczenia oświadczeń (sposób niszczenia, oraz osobę za to odpowiedzialną) .

     Jeśli jednak któryś z hoteli upiera się przy mierzeniu temperatury (zarówno gości jak i pracowników), a inspektor sanitarny nie zobowiązał hotelu do prowadzenia takiego pomiaru, to proponuję udostępnienie zarówno gościom jak i pracownikom termometr do samodzielnego wykonania pomiaru.
 

 Wynik pomiaru nie musi być nikomu udostępniany, a ma jedynie służyć do samooceny stanu temperatury i podjęcia decyzji czy zameldować się w hotelu lub czy przystąpić do pracy.design by : LEMONPIXEL.pl