RODO

   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZUK KASY FISKALNE S.C.

 

   Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanym powszechnie RODO), informujemy że:
  1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest spółka ZUK Kasy Fiskalne s.c z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra ul. Bankowa 10 o numerze NIP 611-10-01-342.
  2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe przetwarzane przez ZUK Kasy Fiskalne  mogą być przetwarzane w poniższych celach:
 
3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z RODO podstawą przetwarzania danych osobowych przez spółkę ZUK Kasy Fiskalne s.c. w zależności od celu jest:
4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Spółka ZUK Kasy Fiskalne s.c. przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zależności od celu różny jest czas przetwarzania przez nas danych.

a.    Dane pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
b.    Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe; 
c.    Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres maksymalnie 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

6. PRAWA OSÓB  W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę ZUK Kasy Fiskalne. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Spółka ZUK Kasy Fiskalne s.c. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 
9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Kontakt z Administratorem Danych, lub osobą przez niego wyznaczoną możliwy jest w siedzibie firmy, lub drogą mailową odo@kasy-fiskalne.com.pl.
 

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH SPÓŁKA ZUK KASY FISKALNE PRZETWARZA DANE OSOBOWE NA POLECENIE INNYCH ADMINISTARTORÓW DANYCH Z KTÓRYMI ZAWARTE ZOSTAŁY STOSOWNE UMOWY POWIERZENIA.

Taka sytuacja ma miejsce podczas zawierania umów w zakresie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zakupu sprzętu fiskalnego w systemie ratalnym, wynajmu lub zakupu terminala kart płatniczych, zawarcia umowy na obsługę terminala kart płatniczych.

 
design by : LEMONPIXEL.pl